Đổi hoàn trong vòng 24h cho các sản phẩm lỗi do sản xuất